BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės yra neatskiriama Vairavimo mokymo- prašymo sutarties, sudaromos su vairavimo mokykla, dalis.

2. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

Vairuotojų mokymo įstaiga (toliau vairavimo mokykla) – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau inspekcija) viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti tam tikros (-ų) kategorijos (-jų) motorinės (-ių) transporto priemonės (-ių ) vairuotojų pirminį mokymą, tam tikroje mokymo patalpoje ir vairavimo mokymo aikštelėje (toliau –aikštelė);

Mokymo valanda (toliau – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius dirba su mokiniais ( moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė 45min.

Vairuotojų mokytojas (vairavimo instruktorius) – šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos) žinių.

Visos kitos sąvokos šiose taisyklėse vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos apraše ir Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše.

1.Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

1.1 asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio;

1.2. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo;

1.3. kai mokinys, mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra“ teorijos egzaminą su vairavimo mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir antspaudu;

1.4. vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu papildomai mokytis, turi sudaryti mokymo sutartį dėl papildomo mokymo;

1.5. vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas;

1.6. sutarties, nuo jos sudarymo dienos, galiojimo terminas yra 12 mėnesių.

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Mokinio teisės:

2.1.1. savarankiškai gali mokytis teorijos, kai turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekia įgyti teisę vairuoti A1, B1 arba B kategorijų transporto priemones;

2.1.2. savarankiškai gali mokytis teorijos, kai turi teisę vairuoti AM, A1, A arba B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus ir neturintiems galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, teorijos vairavimo kursas vairavimo mokykloje neprivalomas.

2.1.3. mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai;

2.1.4. gauti informaciją ir papildomą mokymo medžiagą iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;

2.1.5. laikinai sustabdyti mokymosi kursą – prieš tai informuodamas mokyklą;

2.2. Mokinio pareigos:

2.2.1. Pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti.

2.2.2. laikytis bendrųjų viešos tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą padarytą dėl savo kaltės mokyklai;

2.2.3. nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo galutines įskaitas;

2.2.4. laiku sumokėti už teorijos mokymą, dokumentų įforminimą, praktinio vairavimo mokymą;

2.2.5. prieš sudarant vairavimo mokymo sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis;

2.2.6. negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, dieną prieš iki 19 valandos perspėti vairavimo instruktorių, jei mokinys praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, tokiu atveju jam pinigai už užsiėmimą nebus grąžinami;

2.2.7. vieno praktinio užsiėmimo trukmė ne daugiau kaip 3 valandos;

2.2.8. pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, atvykti į paskutinio praktinio vairavimo užsiėmimą, kuris skiriamas egzaminui ( jo tvarka analogiška VĮ „Regitra“ egzamino tvarkai: dviem etapais – aikštelėje ir keliuose); Teorijos egzaminas išlaikomas, kai sprendžiant kompiuteriu bilietus surenkama 90 proc. teisingų atsakymų. Pakartotinis teorijos egzaminas laikomas nemokamai .

2.2.9. išlaikius teorijos mokyklinį egzaminą nemokamai naudotis kompiuterine mokomąja programa kol bus išlaikytas teorijos valstybinis egzaminas;

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:

2.3.1. suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių;

2.3.2. sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;

2.3.3. skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008m. liepos 29 d. įsakymu Nr.2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550).

A kategorijos transporto priemonės mokymas vyksta nuo kiekvienų metų balandžio 1d. iki lapkričio 10d.

2.2.4. patikrinus mokinio teorijos žinias bei įvertinus praktinio vairavimo įgūdžius sumažinti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių;

2.3.5. teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai ), o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas;

2.3.6. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;

2.3.7. mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, išduoti liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą;

2.3.8. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai;

2.3.9. užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi;

2.3.10. vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas;

2.3.11. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;

2.3.12. neišduoti mokymo baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ir turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus per du mėnesius – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turiniais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

3.3. Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirmine vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarka, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.